Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: BOVI SALESPROMOTION B.V. TE OUDENBOSCH

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten in het kader waarvan "Bovi Salespromotion B.V.", hierna te noemen "Bovi", onder welke titel dan ook -waaronder koop en het uitvoeren van opdrachten- zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige prestatie verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Bovi in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De wederpartij van Bovi wordt hierna ook aangeduid als "koper". De algemene voorwaarden die de koper op enig moment aan Bovi presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, TEKORTSCHIETEN DOOR KOPER EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1. De aanbiedingen van Bovi zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. Tenzij Bovi anders mededeelt zijn haar aanbiedingen gebaseerd op levering af-fabriek, exclusief BTW, kosten van transport, verpakking, afladen, uitpakken en installatie. Bovi heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Voor het geval Bovi geen orderbevestiging verzendt geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.
2. Orders die de aspirant-koper aan Bovi verschaft leiden slechts tot een voor Bovi bindende overeenkomst indien Bovi deze schriftelijk bevestigt, dan wel Bovi overgaat tot het verrichten van de door haarwederpartij verlangde prestatie.
3. Bovi past geen gestructureerde controle toe op taalfouten en andere onjuistheden in de teksten die zij, op welke wijze dan ook, van de (aspirant) koper ontvangt. Indien Bovi een (taal)fout opvalt zal zij deze aan de (aspirant) koper mededelen, doch indien een (taal)fout blijft staan, levert dat geen tekortkoming van haar op. Communicatiestoornissen die ontstaan in het kader van een mondelinge afhandeling van bestellingen, komen niet voor haar rekening.
4. Bovi heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen Bovi en koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Bovi tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van Bovi onverlet die Bovi ook kan hanteren indien koper (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard.
5. De intellectuele eigendom van door Bovi vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij Bovi. Zij mogen slechts aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien Bovi daartoe, desgevraagd, toestemming verleend. Bovi heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend moment, op te eisen.
6. Indien Bovi aan de koper documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk het tegendeel zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3: LEVERING

1. De koper is jegens Bovi verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden. Indien koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat Bovi de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de koper onder zich. Tevens heeft Bovi in dat geval het recht om de prestatie aan de koper te factureren.
2. Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Bovi schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Bovi een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
3. Bovi heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Bovi steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
4. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 9 lid 6. In dat geval wordt -zonder dat koper de overeenkomst mag ontbinden- de in de vorige zin bedoelde termijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, verlengd met een periode waarbinnen Bovi redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
5. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding geldt evenwel steeds dat de zaak voor risico van de koper is zodra deze de opslagplaats van Bovi, dan wel van haar leverancier, verlaat. Een transportverzekering wordt door Bovi slechts op uitdrukkelijke wens van koper en voor zijn rekening afgesloten.

ARTIKEL 4: ZEKERHEID

Bovi heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft Bovi het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn verplichtingen voldoet. Indien koper ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag Bovi jegens hem de bevoegdheden uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 4.

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Bovi behoudt de eigendom van de op grond van alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten aan koper uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat koper:
a. de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Bovi ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,
c. de vorderingen heeft voldaan die Bovi op hem verkrijgt indien koper tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Bovi. Indien een derde de zaak voor de koper onder zich heeft, dan is koper, indien hij jegens Bovi tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Bovi mede te delen en heeft Bovi het recht aan die derde mede te delen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

ARTIKEL 6: BETALING EN KOSTEN

1. Bovi heeft het recht om indien de kostprijs van haar producten/diensten vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt -ongeacht de oorzaak daarvan zoals de verhogingen van heffingen/belastingen en de prijs van grondstoffen en personeelskosten- de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen. Indien aldus een prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is koper bevoegd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden, in welk geval Bovi harerzijds bevoegd is om onverwijld na ontvangst van die mededeling mede te delen dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke prijs gestand wil doen in welk geval de ontbinding geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien Bovi op afroep of in delen levert en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. Bovi heeft het recht om in het geval van afroep of levering in delen, iedere levering aan koper te factureren. In het geval overheidsheffingen -waaronder omzetbelasting- worden verhoogd zal Bovi die verhoging met onmiddellijke ingang doorberekenen.
2. Tenzij het tegendeel is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Bovi aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Bovi verschuldigd is en van hetgeen Bovi aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van Bovi te Oudenbosch.
3. De koper is aan Bovi alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet, en Bovi de vordering aan derden in handen geeft. Indien Bovi conservatoire maatregelen neemt is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van Bovi voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door de raadsman van Bovi aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan koper in rekening gebracht met als minimum het door de Rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag.
4. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Bovi niet het in het vorige artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

ARTIKEL 7: KEURING EN KLACHTEN

1. De koper is verplicht om de door Bovi afgeleverde zaak/de door Bovi verrichte prestatie onverwijld na inontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voorzover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de koper wat dit betreft wil klagen dan dient hij Bovi in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk te berichten, en steeds een aantekening te maken op de vrachtbrief.
2. Voorts dient de koper binnen tien werkdagen na aflevering de zaak/de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen tien werkdagen nadien schriftelijk bij Bovi te klagen.
3. Indien en voorzover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen tien werkdagen, doch in ieder geval binnen de termijn van één jaar als omschreven in artikel 8 lid 1, en steeds voordat de koper de door Bovi afgeleverde zaak verwerkt, nadat koper een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Bovi te zijn ingediend. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Bovi geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Bovi kende of behoorde te kennen, doch niet aan koper heeft medegedeeld.
4. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Bovi niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Bovi dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Bovi in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft Bovi het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan Bovi met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming worden aangesproken.
2. Indien Bovi erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om op korte termijn, nadat koper zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan koper mede te delen dat zij de door de koper betaalde prijs zal terugbetalen, dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Indien Bovi na genoemde mededeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen respectievelijk -in het geval van terugbetaling van de prijs- dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. Bovi heeft het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van koper te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan Bovi toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert.
3. Bovi beperkt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding in geld verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak/de betreffende dienst overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.). Koper vrijwaart Bovi tegen alle aanspraken van derden, (ook die uit hoofde van enige regeling terzake productenaansprakelijkheid) voorzover het totaal van deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. Bovi is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit overmatige slijtage, belasting, ongeval, foutief gebruik, ondeugdelijke toepassing van het product of enige nalatigheid bij het gebruik ervan.
4. In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat Bovi, indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standarisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen/ uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is -en Bovi binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Bovi de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin Bovi werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standarisatie eveneens aanwezig is-, dat Bovi nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar in werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
5. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de  werknemers van Bovi, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede andere omstandigheden, een en ander voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.
6. Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen Bovi moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 3 lid 4 is bepaald, verlengd.
7. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten die Bovi sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
2. Alle geschillen die tussen Bovi en koper ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de Rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te Breda, Nederland, onverminderd het recht van Bovi om de koper in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde Rechter.